EUROPE and EU

The most important offshore jurisdiction from Europe and EU where you can incorporate an offshore company.

 

Europe and EU region

Jurisdiction

Incorporation Cost

Jurisdiction

Incorporation Cost

Jurisdiction

Incorporation Cost

Belgium

7,000 euro

Spain

5,000 euro

Portugal

8,500 euro

France

8,000 euro

Austria

10,000 euro

Czech

7,000 euro

Germany

6,000 euro

Finland

9,000 euro

Hungary

7,000 euro

Italy

10,000 euro

Sweden

5,000 euro

Bulgaria

6,000 euro

Luxemburg

12,000 euro

Poland

10,000 euro

Romania

4,000 euro

Greece

9,000 euro

Estonia

7,000 euro

Monaco

15,000 euro

Denmark

10,000 euro

Latvia

6,000 euro

Norway

10,000 euro

Ireland

4,500 euro

Lithuania

6,000 euro

Liechtenstein

25,000 euro

Great Britain

1,500 euro

Andorra

12,000 euro

Switzerland

11,500 CHF